Obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky internetového obchodu společnosti Klaro s.r.o. v platném znění od 3. 9. 2019.

 

ZÁKLADNÍ ÚDAJE

 

Provozovatel obchodu: KLARO, spol. s r.o.
Osoba odpovědná za provoz obchodu: Radim Klokočka

Sídlo společnosti: Ke Hřišti 187, Velké Chvalovice, 289 11 Pečky
IČO: 61460478
DIČ: CZ61460478

Zapsána: u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 28288

Dodavatel zboží: KLARO, spol. s r.o.
Sídlo společnosti: Ke Hřišti 187, Velké Chvalovice, 289 11 Pečky
IČO: 61460478
DIČ: CZ61460478

Bankovní spojení:
Komerční banka, číslo účtu 123203051/0100
ČSOB, číslo účtu 476312923/0300

Telefonní kontakt: +420 314 005 423


1. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

1.1. Obchodní podmínky (dále jen jako „VOP“ jsou platné pro nákup v internetovém obchodě KLARO spol.s r.o. (dále jen „internetový obchod“), upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran vzniklé v souvislosti nebo na základě kupní smlouvy uzavřené mezi dodavatelem KLARO, spol. s r.o.(dále jen „Dodavatel“ nebo „KLARO“) a jinou fyzickou nebo právnickou osobou (dále jen „kupující“). Veškeré smluvní vztahy jsou uzavřeny v souladu s právním řádem České republiky. Je-li smluvní stranou spotřebitel, řídí se vztahy, které obchodní podmínky neupravují, občanským zákoníkem (č. 89/2012Sb.) a zákonem o ochraně spotřebitele (č. 634/1992 Sb.), vše ve znění pozdějších právních předpisů. Je-li smluvní stranou právnická osoba, řídí se vztahy občanským zákoníkem, č. 89/2012 Sb., vše ve znění pozdějších právních předpisů, nicméně v tomto případě se neuplatní ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách), která je obsažena v zákoně č. 89/2012 Sb. a v dalších předpisech na ochranu spotřebitele. Ustanovení obchodních podmínek jsou nedílnou součástí kupní smlouvy. Kupní smlouva a obchodní podmínky jsou vyhotoveny v českém jazyce. Kupní smlouvu lze uzavřít pouze v českém jazyce. Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě, v podobě faktury odeslána zákazníkovi společně s objednaným zbožím.

 

1.2. Tyto obchodní podmínky jsou platné pro všechny kupní smlouvy uzavírané mezi dodavatelem a zákazníkem. Ustanovení týkající se zákonných práv spotřebitele se týkají pouze kupujícího v postavení spotřebitele (např. odstoupení od kupní smlouvy dle § 1829 a násl.). Dodavatel si vyhrazuje právo obchodní podmínky měnit. Tímto ustanovením nejsou dotčena práva a povinnosti vzniklá po dobu účinnosti předchozího znění obchodních podmínek.

 

1.3. Kupující si je vědom, že mu koupí produktů, které jsou v nabídce společnosti KLARO, nevznikají žádná práva na používání obchodních názvů, firemních log, marketingových a grafických podkladů na internetovém obchodě i ostatních podkladech, není-li v konkrétním případě sjednáno jinak.

 

1.4. Uzavřením kupní smlouvy (objednávky) kupující stvrzuje, že se seznámil s těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí. Na obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má tak možnost se s nimi seznámit. Uzavřená smlouva (odeslaná objednávka) je dodavatelem archivována za účelem jejího úspěšného splnění. Objednávky jsou archivovány skrze systém společnosti MediaSolution, která neposkytuje objednávky dalším stranám a sama nijak nezneužívá pro své účely. Tyto obchodní podmínky jsou zobrazeny na webových stránkách internetového obchodu a je tak umožněna jejich archivace a reprodukce kupujícím. VOP jsou také přiloženy při automatickém potvrzení uzavření kupní smlouvy (přijaté objednávky).

 

2. PŘED UZAVŘENÍM KUPNÍ SMLOUVY

 

Společnost KLARO prohlašuje, že:

 

2.1.   požaduje úhradu kupní ceny před převzetím plnění Kupujícím od dodavatele, případně povinnost zaplatit zálohovou nebo obdobnou platbu z důvodu nízké konečné kupní ceny nebo v případě atypické výroby na míru.
 
2.2.   ceny zboží a služeb jsou na internetovém obchodu dodavatele uváděny včetně i bez DPH, včetně veškerých poplatků stanovených zákonem. Nezahrnují však náklady na dodání zboží, které se liší podle zvolené metody přepravy či způsobu platby. Částka za dopravné je vždy určena dle reálné váhy odesílaného zboží.
 
2.3.  v případě, že kupujícím je spotřebitel, má takový spotřebitel právo od smlouvy odstoupit (není-li uvedeno jinak), a to ve lhůtě čtrnácti dnů, která běží, jde-li o:
a) kupní smlouvu, ode dne převzetí zboží;
b) smlouvu, jejíž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží;
c) smlouvu, jejíž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávku zboží;
d) přičemž toto odstoupení musí zaslat na adresu sídla dodavatele nebo na e-mailovou adresu dodavatele.

 

2.4. případy, kdy spotřebitel nemůže odstoupit od smlouvy:
a) o dodávce zboží, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli dodavatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy;
b) o dodávce zboží, které bylo atypicky upraveno dle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu;
c) o dodávce zboží, které bylo využito v jeho provozu a prohlášeno za nevyhovující – v takovém případě poskytujeme možnost určité zboží vyzkoušet (například mopy a jiné) po dohodě s dodavatelem.

 

2.5.   v případě odstoupení od smlouvy ponese spotřebitel náklady spojené s navrácením zboží, a jde-li o smlouvu uzavřenou prostřednictvím internetového obchodu, kdy bylo zboží zasláno přepravní společností, náklady za navrácené zboží, jestliže nemůže být vráceno pro svou povahu obvyklou přepravní cestou nebo z jiného důvodu.

 

2.6. spotřebitel má povinnost uhradit poměrnou část ceny v případě odstoupení od smlouvy, jejímž předmětem je výroba atypického produktu a jejichž výroba již započala.

 

2.7. v případě, že spotřebitel má stížnost, může tuto uplatnit přes kontaktní formulář na internetovém obchodě u jakéhokoliv produktu, přes online podporu, telefonicky nebo e-mailem, případně se lze obrátit se stížností na orgán dohledu nebo státního dozoru.

 

2.8. její kontaktní e-mailovou adresou je klaro@klaro.cz.

Dodavatel tímto informuje Kupujícího, že je možnost osobního odběru produktů v našem výrobním závodě ve Velkých Chvalovicích.

 

3. KUPNÍ SMLOUVA

 

3.1.   Na stránkách internetového obchodu naleznete zboží, které je prezentováno dodavatelem k prodeji. Ceny zboží jsou uvedeny u výrobku bez i včetně DPH. Nabídka prodeje zboží a ceny tohoto zboží zůstávají v platnosti po dobu, kdy jsou zobrazeny na stránkách internetového obchodu s výjimkou ustanovení 6.8.
 
3.2.   Pro objednání zboží vyplní kupující objednávkový formulář na stránkách internetového obchodu. Objednávka zboží, vytvořená na stránkách internetového obchodu je návrhem na uzavření kupní smlouvy. Před zasláním objednávky dodavateli je kupujícímu umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky kupující vložil a to i s ohledem na možnost kupujícího zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání údajů do objednávky. Přehled parametrů produktů je k vidění pouze při prvotním zadávání objednávky. Ceny zboží jsou platné v momentě uskutečnění objednávky s výjimkou ustanovení 6.8.

 

3.3.   Po odeslání objednávky dodavatel informuje zákazníka elektronickou poštou na adresu, kterou uvedl kupující, že jeho objednávku registruje/eviduje v systému. Tato zpráva je automatickou informací pro zákazníka, že Dodavatel obdržel jeho objednávku a je tak i potvrzena, a tím bude kupní smlouva uzavřena. Dodavatel je vždy oprávněn v závislosti na charakteru objednávky (množství zboží, výše kupní ceny, předpokládané náklady na dopravu) požádat kupujícího o dodatečné potvrzení objednávky (například písemně či telefonicky). Za okamžik uzavření kupní smlouvy se tedy považuje až e-mailová zpráva, ve které Dodavatel potvrdí objednávku Kupujícímu po té, co zaslal Kupujícímu informativní zprávu o registraci/evidenci objednávky, která se zobrazí na internetovém obchodě, která vždy předchází potvrzení objednávky – návrhu na uzavření kupní smlouvy. Návrh na uzavření kupní smlouvy činí až Kupující svou objednávkou.

 

3.4.   Kupující má nárok na předčasné sdělení ceny za balné a dopravné, které je kalkulováno dle reálné váhy objednávky včetně DPH. Cena za dopravné a balné při objednávce není uvedena a je sdělena dodatečně.

 

3.5.   Kupující souhlasí s použitím komunikačních prostředků na dálku při uzavírání kupní smlouvy. Náklady vzniklé kupujícímu při použití komunikačních prostředků na dálku v souvislosti s uzavřením kupní smlouvy (náklady na internetové připojení, náklady na telefonní hovory) si hradí kupující sám.

 

3.6.   Dle novely zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty nelze od 1. 1. 2013 měnit údaje v již vystaveném daňovém dokladu (faktura).  Údaje v daňovém dokladu (faktura) je možné měnit jen v případě, kdy zákazník zboží ještě nepřijal a nezaplatil. 

 

3.7.   Kupní smlouvou se dodavatel zavazuje, že Kupujícímu odevzdá produkt, zboží, který je předmětem koupe, a umožní mu nabýt vlastnické právo k němu, a Kupující se zavazuje, že produkt, zboží převezme a zaplatí dodavateli kupní cenu.

 

3.8.    Dodavatel si vyhrazuje vlastnické právo k produktu, zboží, a proto se Kupující stane vlastníkem teprve úplným zaplacením kupní ceny.

 

3.9.    Dodavatel Kupujícímu odevzdá produkt, zboží, případně dokumenty (prohlášení o shodě a návody), které se k produktu, zboží vztahují a umožní Kupujícímu nabýt vlastnického práva k produktu, zboží v souladu se smlouvou.

 

3.10.   Dodavatel splní povinnost odevzdat věc Kupujícímu, umožní-li mu nakládat s produktem, zboží v místě plnění a včas mu to oznámí.

 

3.11.   V případě odeslání produktu, zboží přepravní společností, odevzdá dodavatel Kupujícímu předáním prvnímu dopravci k přepravě pro Kupujícího a umožní Kupujícímu uplatnit práva z přepravní smlouvy vůči dopravci, dodavatel odevzdá Kupujícímu, jakmile mu produkt, zboží předá přepravce.

 

3.12.   Produkt, zboží je považováno za vadné, nemá-li specifické vlastnosti, dané dle popisu. Právo Kupujícího z vadného plněné zakládá vada, kterou má produkt, zboží při přechodu nebezpeční škody na Kupujícího, byť se projeví až později. Právo Kupujícího založí i později vzniklá vada, kterou dodavatel způsobil porušením své povinnosti. Kupující produkt, zboží prohlédne a ověří si, zda splňuje daný popis. Škoda na věci, vzniklá po přechodu nebezpečí škody na produktu, zboží na Kupujícího, nemá vliv na jeho povinnost zaplatit kupní cenu, ledaže dodavatel způsobil škodu porušením své povinnosti. Prodlením strany s převzetím produktu, zboží vzniká druhé straně právo produkt, zboží po předchozím upozornění prodlévajícího (a to vhodným způsobem) prodat poté, co prodlévajícímu poskytla dodatečnou přiměřenou lhůtu k převzetí. To platí i tehdy, prodlévá-li strana s placením, kterým je předání věci podmíněno.

 

3.13.   Dodavatel odpovídá Kupujícímu, že produkt, zboží při převzetí nemá vady. Také odpovídá za:
a) má produkt, zboží vlastnosti ujednané mezi dodavatelem a Kupujícím a chybí-li ujednání, má produkt, zboží vlastnosti dle standardního popisu;
b) se produkt, zboží smí využívat pro účely, pro které byl produkt, zboží vyroben nebo ke kterému se produkt, zboží obvykle používá;
c) je produkt, zboží v odpovídajícím množství;
d) produkt, zboží vyhovuje požadavkům právních předpisů.

 

3.14.   Projeví-li se vada, Kupující má právo:
a) na odstranění vady náhradou nového produktu, zboží, dodáním chybějící části (pokud se vada týká pouze této části – dodavatel má nárok na uplatnění této možnosti), odstranění vady výměnou určité části (v případě, že se jedná pouze o vadu u části, která je snadno vyměnitelná nebo nahraditelná – dodavatel má nárok na uplatněné této možnosti) nebo může Kupující od smlouvy odstoupit, pokud nepůjde jinak;
b) na odstranění vady opravou části;
c) na přiměřenou slevu z kupní ceny;
d) odstoupit od smlouvy.

 

4. PLATEBNÍ PODMÍNKY A CENA ZBOŽÍ

 

4.1.   Dodavatel si vyhrazuje právo změny cen. Platné ceny jsou potvrzeny kupujícímu dodavatelem v okamžiku potvrzení objednávky.
 
4.2.   Platební podmínka je platba v hotovosti při předání předmětu plnění nebo možnosti využít dalších způsobů plateb, které jsou uvedeny níže. Dodavatel je oprávněn požadovat před dodávkou zálohu ve výši až 100 % hodnoty objednávky. V případě, že je záloha požadována, je vystaven doklad "Zálohová faktura - daňový doklad" nebo „Zálohová faktura“. Po dodání zboží je na daňovém dokladu hodnota zálohy odečtena.

 

Způsoby plateb:
•    platba v hotovosti při převzetí zboží
•    platba dobírkou
•    platba bankovním převodem na účet u ČSOB. Číslo účtu je 476312923/0300.

 

4.3.   Instalace zboží ani montáž nejsou součástí kupní smlouvy, není-li domluveno jinak prostřednictvím předchozí komunikace.

 

4.4.   Společně s kupní smlouvou je kupující povinen zaplatit dodavateli také náklady spojené s balením a dodáním zboží ve smluvené výši. Není-li uvedeno výslovně jinak, rozumí se dále kupní cenou i náklady spojené s dodáním zboží.

 

4.5.   V případě bezhotovostní platby je kupující povinen uhrazovat kupní cenu společně s uvedením variabilního symbolu platby. V případě bezhotovostní platby je závazek kupujícího uhradit cenu splněn okamžikem připsání příslušné částky na účet dodavatele. Kupní cena se uhradí až v případě, kdy Kupující obdrží doklad s konečnou cenou (včetně nákladů na dopravu).

 

4.6.   Případné slevy z ceny zboží poskytnuté dodavatelem kupujícímu nelze vzájemně kombinovat.

 

4.7.   Na základě kupní smlouvy vystaví dodavatel kupujícímu daňový doklad – fakturu. Dodavatel je plátcem daně z přidané hodnoty. Daňový doklad – fakturu dodavatel zašle kupujícímu v elektronické podobě na elektronickou adresu kupujícího nebo v obálce poštovní cestou

 

5. PŘEPRAVA, OSOBNÍ ODBĚRY A DODÁNÍ ZBOŽÍ

 

5.1.   Dodávky předmětu plnění budou dle dostupnosti produktů a provozních možností dodavatele realizovány v co nejkratším termínu – dodací lhůta je vždy aktuálně uvedena u objednávaného produktu. Místo odběru je stanoveno na základě objednávky kupujícího. Za splnění dodávky se považuje dodání předmětu na adresu uvedenou v objednávce kupujícího. Součástí dodávky není instalace předmětu plnění. Dopravu na adresu uvedenou kupujícím zajišťuje dodavatel. Zásilka se zbožím standardně obsahuje dodací list, návod na používání výrobku v českém jazyce a záruční list (pokud jej výrobce k výrobku přikládá). Pokud dodavatel k výrobku nepřikládá záruční list, tak postačí daňový doklad – faktura.
Daňový doklad (fakturu) Vám následně zašleme na emailovou adresu uvedenou v objednávce, doporučujeme Vám proto email uvádět nebo v obálce poštovní cestou na dodací adresu Kupujícího.
 
5.2.   Dopravu zboží zajišťuje dodavatel na uvedenou adresu a to v rámci celé České Republiky. Náklady na dopravu zboží se liší dle zvoleného způsobu dopravy a reálné váhy produktu, zboží. Náklady na veškerou dopravu po Praze činí minimálně 300,- Kč bez DPH.
 
5.3.   Při převzetí zboží od přepravce doporučujeme důkladně zkontrolovat zboží bezprostředně při jeho převzetí. V případě, že je obal poškozený nebo se objevují jiné skutečnosti, které nasvědčují, že by mohlo být poškozené i samotné zboží. Doporučujeme zásilku nepřebírat nebo sepsat zápis o poškození zásilky s řidičem přepravní služby. Nevytkne-li kupující vady zásilky bez zbytečného odkladu, může po něm Dodavatel požadovat náhradu škody, která mu v souvislosti s tímto prodlením vznikla.
 Sepsaný zápis o škodě usnadní řešení případné reklamace.
 
5.4.   Podepsáním přepravního listu přepravci zákazník souhlasí s převzetím zboží a stvrzuje, že zásilka není mechanicky poškozené. Proto raději před podpisem pečlivě zkontrolujte obal a u produktů, zboží balených do igelitové fólie i samotné zboží.

 

6. ODSTOUPENÍ OD KUPNÍ SMLOUVY

 

6.1.   Storno objednávky ze strany kupujícího – kupující má právo odstoupit od objednávky kdykoliv před expedicí zboží a to bez jakéhokoliv postihu.

 

6.2.   Nárok pro odstoupení od kupní smlouvy je právo spotřebitele dle § 1829 a násl. Občanského zákoníku. V případě nákupu v rámci podnikatelské činnosti (uvedení IČ na nákupní doklad) nárok na odstoupení od kupní smlouvy nevzniká. V tomto případě se prodej Občanským zákoníkem (zákon č. 89/2012 Sb.), nicméně vylučují se ustanovení o spotřebitelských smlouvách (distančních smlouvách)
 
6.3.   Kupující bere na vědomí, že dle § 1837 a násl. Občanského zákoníku, nelze mimo jiné odstoupit od kupní smlouvy na dodávku zboží upraveného podle přání kupujícího, jakož i zboží, které podléhá rychlé zkáze, opotřebení nebo zastarání, od kupní smlouvy na dodávku audio a video nahrávek a počítačových programů, porušil-li spotřebitel jejich originální obal, a od kupní smlouvy na dodávku novin, periodik a časopisů.
 
6.4.   Nejedná-li se o případ uvedený v článku 5.3. či o jiný případ, kdy nelze od kupní smlouvy odstoupit, má kupující v souladu s ustanovením § 1829 a násl.  občanského zákoníku právo od kupní smlouvy odstoupit, a to do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží, respektive od převzetí poslední dodávky zboží, je-li obsahem koupě několik druhů zboží nebo se zboží skládá z několika částí bez udání důvodu. Odstoupení musí být dodavateli doručeno do čtrnácti (14) dnů od převzetí zboží. 

 

6.5.   Možnost vrácení nepoužitého zboží v prodloužené lhůtě než stanovuje zákon, a to až do 30 dnů od data převzetí. Zboží však musí být v originálním obalu a zcela kompletní. Také zákazník, který nenakupuje zboží v rámci své obchodní činnosti (neuvedl IČ do fakturační adresy) a toto zboží není určeno k dalšímu prodeji, může odstoupit od smlouvy do 30 dnů od převzetí zboží. 

 

6.6.   V případě odstoupení od smlouvy vrátí dodavatel kupní cenu kupujícímu do deseti (10) pracovních dnů od fyzického vrácení zboží. Nejpozději však do čtrnácti (14) dnů od doručení odstoupení kupní smlouvy a to bezhotovostně na účet určený kupujícím. Dodavatel je taktéž oprávněn vrátit kupní cenu v hotovosti již při vrácení zboží kupujícímu. Dodavatel není povinen vrátit kupní cenu kupujícímu dříve, než mu kupující zboží vrátí nebo prokáže, že zboží odeslal. Náklady spojené s vrácením zboží nese plně kupující. Náklady spojené s dodáním zboží vrátí dodavatel společně s kupní cenou.

 

6.7.   Kupující bere na vědomí, že pokud zboží vrácené dodavateli bude poškozeno, opotřebeno či částečně spotřebováno, vzniká dodavateli vůči kupujícímu nárok na náhradu škody jemu tím vzniklé. Nárok na úhradu vzniklé škody je dodavatel oprávněn jednostranně započíst proti nároku kupujícího na vrácení kupní ceny. Za znehodnocení zboží nemůže být považováno běžné poškození původního obalu, které vzniklo vybalováním zboží.

 

6.8.   Storno objednávky ze strany dodavatele - dodavatel si vyhrazuje právo zrušit objednávku (kupní smlouvu) nebo její část v těchto případech: zboží se již nevyrábí nebo nedodává nebo se výrazným způsobem změnila cena dodavatele zboží, dále také v případě zjevné chyby v ceně zboží (tj. ceny zjevně jiné než je cena pro tento typ/druh zboží obvyklá). Za zjevnou chybu v ceně zboží je považováno například mylné uvedení prvních tří číslic na místo čtyř, zjevně nízká cena zboží (např. o 70% nižší cena, než je pro tento druhy a typ zboží obvyklé), a jiné zjevné chyby v psaní. V případě, že tato situace nastane, prodávající bude neprodleně kontaktovat kupujícího za účelem dohody o dalším postupu. V případě, že kupující zaplatil již část nebo celou částku kupní ceny, bude mu tato částka převedena zpět na jeho účet nebo adresu v nejkratším možném termínu a to do 10 pracovních dnů, nejpozději však do 30 dnů od storna objednávky ze strany prodávajícího.

 

7. ODPOVĚDNOST ZA VADY A ZÁRUKA

 

7.1.   Zákazníkům, kteří zboží používají pro účel podnikání nebo obchodu s daným výrobkem, záruční dobu stanovuje konkrétní dovozce zboží do ČR. Záruční doba uvedená v bodě 6.1 je určena pouze pro spotřebitele, nikoliv pro podnikatele, kteří zboží kupují v rámci své podnikatelské činnosti (nákup na IČ). Podnikateli bude doba pro uplatnění práv z vady oznámení v rámci kontraktačního jednání.

 

7.2.   Garance - všechny záruční reklamace, kde se závada projeví do 30 dnů od převzetí zboží, řešíme výměnou zboží za nový kus. Pokud zboží není v daný moment na skladě, bude Vám v nejkratším možném termínu objednáno, nebo umožněn výběr jiného zboží ve stejné hodnotě. Pro zrychlené řešení reklamace výměnou za nový kus do 30 dnů od zakoupení musí být reklamované zboží vráceno kompletní (tj. včetně veškerého příslušenství, manuálů, atd.). Garance výměny se nevztahuje na mechanické poškození.

 

7.3.   Práva a povinnosti smluvních stran ohledně odpovědnosti dodavatele za vady, včetně záruční odpovědnosti dodavatele, se řídí příslušnými obecně závaznými předpisy (zejména ustanovením § 2161 a násl. občanského zákoníku).
 
7.4.   Dodavatel odpovídá kupujícímu za to, že prodávaná věc při převzetí nemá vady. Tím se rozumí, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, dodavatelem, výrobcem nebo jeho zástupcem popisované, nebo na základě jimi prováděné reklamy očekávané, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, že odpovídá požadavkům právních předpisů, je v tomu odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti a odpovídá účelu, který prodávající pro použití věci uvádí nebo pro který se věc obvykle používá.
 
7.5.   Má-li věc vady nebo nemá vlastnosti dle bodu 6.7 a příslušného zákona (§2161 Občanského zákoníku), má kupující právo na bezplatné řádné a včasné odstranění vady, právo na dodání nové věci bez vad nebo nové součásti, a není-li to možné, právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo na odstoupení od kupní smlouvy. Jde-li o vady odstranitelné vyskytující se ve větším počtu nebo opakovaně a bránící řádnému užívání zboží, má kupující právo na dodání nového zboží nebo součásti, na odstranění vady nebo na odstoupení od kupní smlouvy.
  
7.6.   Právo z vadného plnění kupujícímu nenáleží, pokud kupující před převzetím věci věděl, že věc má vadu nebo sám vadu způsobil. Vada, která se projeví během šesti (6) měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za vadu, která zde byla již při převzetí věci.
 
7.7.   O reklamaci dodavatel rozhodne ihned, ve složitých případech do 3 pracovních dnů. Do této lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku či služby potřebná k odbornému posouzení vady. Reklamace včetně vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do třiceti (30) kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, pokud se dodavatel s kupujícím spotřebitelem nedohodne jinak. Po uplynutí této lhůty má spotřebitel stejná práva, jako by se jednalo o vadu, kterou nelze odstranit. Práva z odpovědnosti za vady se uplatňují u dodavatele, u kterého byla věc zakoupena. Je-li však v záručním listě uveden jiný podnikatel určený k opravě, který je v místě dodavatele nebo v místě pro kupujícího bližším, může kupující uplatnit právo na opravu u podnikatele určeného k provedení záruční opravy. V případě, že není možné zajistit opravu tímto způsobem, zajistí opravu dodavatel. V případě oprávněné reklamace má zákazník právo na náhradu poštovného v nutné výši (náhradu nutných nákladů, které mu vznikly v souvislosti s reklamací). V případě zjevně neoprávněné reklamace nemá spotřebitel nárok na náhradu svých nákladů spojených s vyřízením reklamace a současně ani dodavatel nemá nárok na náhradu nákladů, které vznikly na jeho straně (pokud se ze strany spotřebitele nejednalo např. o opakovanou zjevně bezdůvodnou reklamaci, u které se již dá dovozovat, že se z jeho strany jednalo o zneužití práv).

 

7.8.   Dodavatel vydá spotřebiteli písemné potvrzení o tom, kdy spotřebitel uplatnil reklamaci, co je jejím obsahem a jaký způsob jejího vyřízení požaduje. Dále dodavatel vydá spotřebiteli pomocí e-mailu potvrzení o datu a způsobu vyřízení reklamace, včetně potvrzení o provedení opravy a době jejího trvání. Pro případ zamítnuté reklamace dodavatel spotřebiteli vydá písemné odůvodnění tohoto zamítnutí. Tato povinnost se vztahuje i na jiné osoby určené k provedení opravy.

 

8. PROVOZNÍ DOBA

 

8.1     Objednávky přes internetový obchod dodavatele můžete uskutečnit každý den od pondělí do neděle v jakoukoliv hodinu („24/7“).
V případě výpadku internetového obchodu nenese dodavatel zodpovědnost. Na každém výpadku se obratem ihned pracuje a dodavatel se tak snaží svou překážku odstranit v co nejkratší možné době.

 

8.2.    Objednávky lze také vyzvednout na provozní adrese dodavatele každé pondělí – pátek od 7:30 – 15:30 hodin nebo ve výdejním skladě v Praze od 9:00 - 15:00 každé úterý a čtvrtek.

 

9. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Tento internetový obchod používá funkci Google Analytics, integrovaná při rozesílání e-mailů za marketingovým účelem a demografické přehledy a přehledy zájmů Google Analytics.
Od použití funkcí Google Analytics pro inzerci v Reklamní síti se můžete odhlásit pomocí Nastavení reklam a také v této části personalizovat reklamy Reklamní sítě Google. 
Tento internetový obchod používá cookies, pokud nechcete sdílet tyto informace, můžete ve svém prohlížeči sběr cookies zakázat.

POUČENÍ O PRÁVECH PŘI ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ
Poučení o právech dle zákona č. 101/2000 Sbírky zákonů České republiky, o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších změn a doplnění (dále jen jako „ZOOÚ“)
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to podle ustanovení § 12 a 21 ZOOÚ. Jsem též seznámen/a se skutečností, že tyto normy mají být účinné od 25. května 2018.

 

Informace ke zpracování osobních dat

 

Klaro, spol. s r. o., sídlem Ke Hřišti 187, Velké Chvalovice, 289 11 Pečky, IČ 61460478, dbá na ochranu osobních údajů, které nám poskytujete v souvislosti s e-shopovou objednávkou na adrese www.klaro.cz nebo prostřednictvím jiného způsobu (telefonicky, e-mailem). Osobní údaje zpracováváme zodpovědně, transparentně a máte nárok požádat o přehled evidovaných osobních údajích, jejich aktualizaci, opravu či výmaz, pokud jsou uděleny na základě Vámi uděleného souhlasu. V případě jakýchkoliv dotazů týkajících se zpracováním Vašich osobních údajů se na nás můžete obrátit písemně na adresu sídla společnosti, na provozní adrese Velké Chvalovice 187, 289 11 Pečky nebo na pověřenou osobu na e-mailové adrese net@klaro.cz. 

Poučení o právu na přístup k osobním údajům. 
Mám právo požádat Zpracovatele, popřípadě přímo Správce, o poskytnutí informace o zpracování Mých osobních údajů, která mi bude bez zbytečného odkladu předána. Obsahem informace bude vždy sdělení o účelu zpracování Mých osobních údajů, osobních údajích, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, včetně veškerých dostupných informací o jejich zdroji, povaze automatizovaného zpracování v souvislosti s jeho využitím pro rozhodování, jestliže jsou na základě tohoto zpracování činěny úkony nebo rozhodnutí, jejichž obsahem je zásah do mých práv a oprávněných zájmů, a příjemci, případně kategoriích příjemců. Za poskytnutí informace je Správce, popřípadě za správce Zpracovatel oprávněn požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

Poučení o dalších právech. Zjistím-li nebo budu-li se domnívat, že Správce nebo Zpracovatel provádí zpracování Mých osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li Mé osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, mohu (i) požádat Správce nebo Zpracovatele o vysvětlení, nebo požadovat, aby Správce nebo Zpracovatel odstranil takto vzniklý stav. Zejména se může jednat o blokování, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci Mých osobních údajů. Jestliže bude moje žádost shledána oprávněnou, Správce nebo Zpracovatel neprodleně odstraní závadný stav. Pokud Správce nebo Zpracovatel žádosti nevyhoví, mohu se obrátit na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Poučení o právech dle Nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) – toto nařízení č. 2016/679 dále jen jako „General Data Protection Regulation“ nebo jen jako „GDPR“.
Potvrzuji, že jsem byl/a poučen/a o mých právech v souvislosti se zpracováním Mých osobních údajů, a to v intencích ustanovení článku 13, 15-22 a 34 GDPR. Jsem též seznámen/a se skutečností, že tyto normy jsou účinné od 25. května 2018.
Zejména pak jsem si vědom/a toho, že:
dle článku 13 GDPR:
 
• mám právo požadovat od Správce přístup k Mým osobním údajům,
• mám právo požadovat opravu nebo výmaz Mých osobních údajů, popřípadě omezení zpracování, a vznést námitku proti zpracování, jakož i právo na přenositelnost údajů,
• mám právo podat stížnost u dozorového úřadu,
• poskytnutí Mých osobních údajů Správci není ani zákonným ani smluvním požadavkem, tedy nemám povinnost Mé osobní údaje Správci poskytnout, a byl/a jsem též poučen/a ohledně možných důsledků neposkytnutí těchto údajů (viz bod 11 v části „Obsah souhlasu se zpracováním mých osobních údajů“),
 
dle článku 15 GDPR - právo na přístup k Mým osobním údajům:
 
• mám právo získat od Správce potvrzení, zda Mé osobní údaje jsou či nejsou zpracovávány, a pokud je tomu tak, mám právo získat přístup k Mým osobním údajům a k následujícím informacím: a) účely zpracování; b) kategorie dotčených osobních údajů; c) příjemci nebo kategorie příjemců, kterým Mé osobní údaje byly nebo budou zpřístupněny, zejména příjemci ve třetích zemích nebo v mezinárodních organizacích; d) plánovaná doba, po kterou budou Mé osobní údaje uloženy, nebo není-li ji možné určit, kritéria použitá ke stanovení této doby; e) existence práva požadovat od Správce opravu nebo výmaz Mých osobních údajů nebo omezení jejich zpracování, a nebo vznést námitku proti tomuto zpracování; f) právo podat stížnost u dozorového úřadu; g) veškeré dostupné informace o zdroji Mých osobních údajů, pokud nebyly získány přímo ode mne; h) skutečnost, že dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, uvedenému v čl. 22 odst. 1 a 4 GDPR, a přinejmenším v těchto případech smysluplné informace týkající se použitého postupu, jakož i významu a předpokládaných důsledků takového zpracování pro mne.
• mám právo na poskytnutí kopie Mých osobních údajů zpracovávaných Správcem. Za další kopie mi Správce může účtovat přiměřený poplatek na základě administrativních nákladů. Jestliže podám žádost v elektronické formě, poskytnou se informace v elektronické formě, která se běžně používá, pokud nepožádám o jiný způsob.
 
dle článku 16 GDPR – právo na opravu Mých osobních údajů:
 
• mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu opravil nepřesné osobní údaje, které se mě týkají. S přihlédnutím k účelům zpracování mám právo na doplnění neúplných osobních údajů, a to i poskytnutím dodatečného prohlášení.
 
dle článku 17 GDPR – právo na výmaz Mých osobních údajů:
 
• mám právo na to, aby Správce bez zbytečného odkladu vymazal Mé osobní údaje, pokud je dán jeden z těchto důvodů: a) Mé osobní údaje již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány; b) odvolal/a jsem tento souhlas se zpracováním Mých osobních údajů, a neexistuje žádný další právní důvod pro zpracování; c) vznesl/a jsem námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování nebo jsem vznesl/a námitky proti zpracování podle čl. 21 odst. 2 GDPR; d) Mé osobní údaje byly zpracovány protiprávně; e) Mé osobní údaje musí být vymazány ke splnění právní povinnosti stanovené v právu Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje. to, co je uvedeno pod bodem h) výše, se neuplatní, pokud je zpracování Mých osobních údajů nezbytné: a) pro výkon práva na svobodu projevu a informace; b) pro splnění právní povinnosti, jež vyžaduje zpracování podle práva Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje, nebo pro splnění úkolu provedeného ve veřejném zájmu nebo při výkonu veřejné moci, pokud by jím byl Správce pověřen; c) z důvodů veřejného zájmu v oblasti veřejného zdraví; d) pro účely archivace ve veřejném zájmu, pro účely vědeckého či historického výzkumu či pro statistické účely v souladu s čl. 89 odst. 1 GDPR; e) pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
 
dle článku 18 GDPR - právo na omezení zpracování Mých osobních údajů:
 
• mám právo na to, aby Správce omezil zpracování v kterémkoli z těchto případů: a) pokud bych popíral/a přesnost Mých osobních údajů, a to na dobu potřebnou k tomu, aby Správce mohl přesnost Mých osobních údajů ověřit; b) zpracování je protiprávní a já bych odmítl/a výmaz Mých osobních údajů a žádal/a bych místo toho o omezení jejich použití; c) Správce již Mé osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, avšak já bych je požadoval/a pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků; d) vznesl/a-li bych námitku proti zpracování podle čl. 21 odst. 1 GDPR, dokud nebude ověřeno, zda oprávněné důvody Správce převažují nad mými oprávněnými důvody.
• pokud bylo zpracování omezeno podle bodu j) výše, mohou být tyto Mé osobní údaje, s výjimkou jejich uložení, zpracovány pouze s mým souhlasem, nebo z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, z důvodu ochrany práv jiné fyzické nebo právnické osoby nebo z důvodů důležitého veřejného zájmu Evropské unie nebo některého jejího členského státu.
 
dle článku 19 GDPR - oznamovací povinnost ohledně opravy nebo výmazu Mých osobních údajů nebo omezení zpracování:
 
• Správce oznamuje jednotlivým příjemcům, jimž byly Mé osobní údaje zpřístupněny, veškeré opravy nebo výmazy Mých osobních údajů nebo omezení zpracování, s výjimkou případů, kdy se to ukáže jako nemožné nebo to vyžaduje nepřiměřené úsilí. Správce mne informuje o těchto příjemcích, jen pokud to budu požadovat.
 
dle článku 21 GDPR – právo vznést námitku:
 
• mám z důvodů týkajících se mé konkrétní situace právo kdykoli vznést námitku proti zpracování Mých osobních údajů, na základě čl. 6 odst. 1 písm. f) GDPR, včetně profilování založeného na těchto ustanoveních. Správce Mé osobní údaje dále nebude zpracovávat, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad mými zájmy nebo právy a svobodami, nebo pro určení, výkon nebo obhajobu právních nároků.
• mohu uplatnit své právo vznést námitku automatizovanými prostředky pomocí technických specifikací.
 
dle článku 22 GDPR – Automatizované individuální rozhodování, včetně profilování:
 
• mám právo nebýt předmětem žádného rozhodnutí založeného výhradně na automatizovaném zpracování, včetně profilování, které má pro mě právní účinky nebo se mě obdobným způsobem významně dotýká. To neplatí, pokud je rozhodnutí: a) nezbytné k uzavření nebo plnění smlouvy mezi mnou a Správcem; b) povoleno právem Evropské unie nebo jejího členského státu, které se na Správce vztahuje a které rovněž stanoví vhodná opatření zajišťující ochranu mých práv a svobod a oprávněných zájmů; c) založeno na mém výslovném souhlasu.
dle článku 34 GDPR – oznamování případů porušení zabezpečení osobních údajů
 
• Pokud je pravděpodobné, že určitý případ porušení zabezpečení Mých osobních údajů bude mít za následek vysoké riziko pro má práva a svobody, má Správce povinnost mi toto porušení bez zbytečného odkladu oznámit.
• Oznámení podle předchozího bodu se však nevyžaduje, je-li splněna kterákoli z těchto podmínek: a) Správce zavedl náležitá technická a organizační ochranná opatření a tato opatření byla použita, zejména taková, která činí tyto Mé osobní údaje nesrozumitelnými pro kohokoli, kdo není oprávněn k nim mít přístup, jako je například šifrování; b) Správce přijal následná opatření, která zajistí, že vysoké riziko pro má práva a svobody podle bodu q) výše se již pravděpodobně neprojeví; c) vyžadovalo by to nepřiměřené úsilí.
 
10. ZÁVĚREČNÉ USTANOVENÍ
10.1.   Je-li některé ustanovení obchodních podmínek neplatné nebo neúčinné, nebo se takovým stane, namísto neplatných ustanovení nastoupí ustanovení, jehož smysl se neplatnému ustanovení co nejvíce přibližuje. Neplatností nebo neúčinností jednoho ustanovení není dotknutá platnost ostatních ustanovení. Změny a doplňky kupní smlouvy či obchodních podmínek vyžadují písemnou formu.
 
10.2.   Kupní smlouva včetně obchodních podmínek je archivována prodávajícím v elektronické podobě a není přístupná.
Vznikne-li mezi dodavatelem a kupujícím spor z uzavřené kupní smlouvy, budou tento spor řešit místně a věcně příslušné soudy v České republice. Spotřebitel se může se svou stížností obrátit na Českou obchodní inspekci

Nastavení soukromí a cookies 🍪

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.

 

Následující volbou vyjádříte souhlas s našimi zásadami chrany osobních údajů a souborů cookie. Svá nastavení můžete kdykoli změnit.